wpbooking_after_change_password

Sự kiện này được chạy sau khi thay đổi mặt khẩu user

Function: WPBooking_User::_myaccount_page_handler(); File:  shinetheme/controllers/user.php

Read More

wpbooking_before_change_password

Sự kiện này được chạy trước khi thay đổi mặt khẩu user

Function: WPBooking_User::_myaccount_page_handler(); File:  shinetheme/controllers/user.php

Read More

wpbooking_after_update_profile

Sự kiện này được chạy sau khi update thông tin user Biến truyền vào là is_validate,$is_updated

Bạn có thể tìm thấy ở function : WPBooking_User::_myaccount_page_handler();

Read More

wpbooking_before_update_profile

Sự kiện này được chạy trước khi update thông tin user

Function: WPBooking_User::_myaccount_page_handler(); File:  shinetheme/controllers/user.php

Read More

wpbooking_register_success

Sự kiện này được chạy khi đăng ký một tài khoản thành công Parameters: $user_id: (int) user ID

Function: WPBooking_User::_do_register(); File:  shinetheme/controllers/user.php

Read More

wpbooking_register_failed

Sự kiện này được chạy khi đăng ký một tài khoản không thành công Parameters: $user_id: (int) user ID

Function: WPBooking_User::_do_register(); File:  shinetheme/controllers/user.php

Read More

wpbooking_after_get_search_field_html

Sự kiện này được chạy sau khi load html widget search form Parameters: $value: (array) Value $service_type: (string) type of service

File: wpbooking/shinetheme/widgets/search-form.php

Read More

wpbooking_before_contact_meta

Sự kiện này được chạy trước khi load phần thông tin liên hệ trong trang chi tiết service Parameters: $post_id: (int) post ID $service_type: (string) type of service $service: (object/class) service object

File: wpbooking/shinetheme/views/frontend/single/types/default.php

Read More

wpbooking_after_service_address_rate

Sự kiện này được chạy để add thông tin chi tiết rate cho service trong trang chi tiết service Parameters: $post_id: (int) post ID $service_type: (string) type of service $service: (object/class) service object

Files: wpbooking/shinetheme/views/frontend/single/types/default.php wpbooking/shinetheme/views/frontend/single/types/tour.php

Read More

wpbooking_order_detail_customer_information

Sự kiện này được chạy để add thông tin chi tiết cho customer trong trang order detail Parameters: $order_data: (array) order data

File: wpbooking/shinetheme/views/frontend/order/content.php

Read More