WPbooking Email Controller

Class WPBooking_Email được sử dụng cho việc gửi email khi thực hiện thanh toán . Dưới dây là action và filter mà class sử dụng ! Load toàn bộ shortcode email:  add_action('init', array($this, '_load_email_shortcodes')); Gửi email sau khi thanh toán:  add_action('wpbooking_send_email_after_checkout', array($this, '_send_order_email_success')); Gửi email sau khi thay đổi trạng thái order trong admin:  add_action('wpbooking_order_item_changed', array($this, '_send_order_email_for_item_changed')); Xem trước mẫu email:  add_action('wp_ajax_wpbooking_booking_email_preview', array($this, '_preview_email')); Function: _send_order_email_success() – Kiểm […]

Read More

WPbooking Order Controller

Class WPBooking_Payment_Gateways được sử dụng cho trang Order Detail  . Dưới dây là action và filter mà class sử dụng ! Kiêm tra thông tin mua hàng:  add_action('template_redirect', array($this, '_complete_purchase_validate')); Hiển thị thông tin mua hàng:  add_filter('the_content', array($this, '_show_order_information')); Kiểm tra quyền xem trang thông tin mua hàng:  add_action('template_redirect', array($this, '_check_order_details_permission'));   Function: _complete_purchase_validate() –  Kiểm tra thay đổi trạng thái của đơn hàng […]

Read More

WPbooking Payment Gateways Controller

Class WPBooking_Payment_Gateways được sử dụng cho trang check out để tương tác thanh toán tiền . Dưới dây là action và filter mà class sử dụng ! Check PHP version:  add_action( 'admin_notices', array($this,'add_php_version_notices') ); Add setting for Wpbooking:  add_filter('wpbooking_settings',array($this,'_add_settings')); Function: add_php_version_notices() –  Return string

Function: _add_settings() –  Return array

Function: get_gateways() –  Return array Get all registered gateways […]

Read More

WPbooking Checkout Controller

The WPBooking_Checkout_Controller class is used for checkout page,  checkout, validate complete purchase for Redirect Gateway, show Order Infomation in Order Detail Page functions. Here are actions and filters that our class used Add To Cart Ajax Handler:  add_action('wp_ajax_wpbooking_add_to_cart', array($this, 'add_to_cart')); Checkout Ajax Handler:  add_action('wp_ajax_wpbooking_do_checkout', array($this, 'do_checkout')); Ajax Checkout Emty Cart :  add_action('wp_ajax_wpbooking_check_empty_cart', array($this, '_check_empty_cart')); Register Shortcode to display Checkout Page: function _register_shortcode(); Register Order Status: function […]

Read More

WPBooking_Service_Controller

WPBooking_Service_Controller is located in /shinetheme/controllers/service.php Here to control the services, load default service types and reviews actions handler Review Actions: Our Review is based on WordPress Comment Save Review Stats after Write Review add_action('comment_post', array($this, '_save_review_stats')); Filter to change comment template to our php file:  add_filter('comments_template', array($this, '_comments_template')); Ajax Handler for action: Vote for Review:  add_action('wp_ajax_wpbooking_vote_review', array($this, '_wpbooking_vote_review')); Author answer/reply for a Review:  add_action('wp_ajax_wpbooking_write_reply', array($this, '_wpbooking_write_reply')); […]

Read More

WPBooking_Order

The WPBooking_Order class is used for manage cart, checkout page, handle cart, checkout, validate complete purchase for Redirect Gateway, show Order Infomation in Order Detail Page functions. Here are actions and filters that our class used Add To Cart Ajax Handler:  add_action('wp_ajax_wpbooking_add_to_cart', array($this, 'add_to_cart')); Delete Cart Item Handler:  add_action('template_redirect', array($this, '_delete_cart_item')); Checkout Ajax Handler:  add_action('wp_ajax_wpbooking_do_checkout', array($this, 'do_checkout')); Validate Complete Purchase: function: _complete_purchase_validate() Register Shortcode to […]

Read More