wpbooking_hide_locaton_select_box

Filter này cho phép bạn thay đổi ẩn hiện tãonomy loacation

Bạn có thể tìm thấy filter này trong function: WPBooking_Admin_Location::_register_taxonomy();

Read More

wpbooking_report_widget_sale_data

Filter này cho phép bạn thay đổi thông số report wiget sale

Bạn có thể tìm thấy filter này trong function: WPBooking_About::get_widget_sale_data();

Read More

wpbooking_report_widget_content

Filter này cho phép bạn thay đổi content wiget report

Bạn có thể tìm thấy filter này trong function: WPBooking_About::_report_widget_callback();

Read More

wpbooking_extensions_menu_args

Filter này cho phép bạn thay đổi thông số menu extension trong admin

Bạn có thể tìm thấy filter này trong function: WPBooking_About::get_menu_page();

Read More

wpbooking_generated_username_prefix

Filter này cho phép bạn thay đổi tên prefix username

Bạn có thể tìm thấy filter này trong function: WPBooking_User::generate_username();

Read More

wpbooking_myaccount_tabs

Filter này cho phép bạn thay đổi danh sách tab trang my account

Bạn có thể tìm thấy filter này trong function: WPBooking_User::get_tabs();

Read More

wpbooking_user_validate_service

Filter này cho phép bạn thay đổi trạng thái của quá trình lưu service

Bạn có thể tìm thấy filter này trong file: wpbooking/shinetheme/controller/user.php.

Read More

wpbooking_change_password_validate

Filter này cho phép bạn thay đổi trạng thái của quá trình validate field change password

Bạn có thể tìm thấy filter này trong file: wpbooking/shinetheme/controller/user.php.

Read More

wpbooking_service_check_availability_room

Filter cho phép bạn thay đổi giá trị availability room

Bạn có thể tìm thấy ở function WPBooking_Accommodation_Service_Type::check_availability_room()

Read More

wpbooking_update_profile_validate

Filter này cho phép bạn thay đổi trạng thái quá trình validate field update

Bạn có thể tìm thấy filter này trong file: wpbooking/shinetheme/controller/user.php.

Read More